Chiến lược Marketing hiệu quả

  “Những ý tưởng táo bạo chưa hẳn đã viển vông, vì con người luôn cần đến sự sáng tạo. Quan trọng là phải thực hiện những ý tưởng ấy trên cơ sở và nền tảng vững chắc.”    --HENRY DAVID THOREAU Marketing thực sự không khó…
error: Content is protected !!